Masz pytanie?

jest obecnie pusty...

Umywalki

Umywalki konglomeratowe - nowoczesna i piękna łazienka

więcej

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Anna Michaldo prowadząca działalność gospodarczą pod firmą apm Produkt Anna Michaldo z siedzibą w Łapczycy (32-744), Łapczyca 527a, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8681922465, REGON: 122730267, zwana dalej apm Produkt.

 

Kontakt

Adres kontaktowy: apm Produkt Anna Michaldo, Łapczyca 527a, 32-744 Łapczyca
Adres e-mail: biuro@apmprodukt.pl
Numer tel.: 531-708-081

 

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.apmprodukt.pl pod linkiem: https://www.apmprodukt.pl/formularz-informacyjny-cid-30.html , na adres e-mailem biuro@apmprodukt.pl, pod numerem telefonu 531-708-081, lub pisemnie na adres naszej siedziby/adres kontaktowy.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w przypadku:

 •  żądania przez Panią/Pana pytania, w celu przedstawienia przez nas oferty. Podstawa prawna:

podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • składania przez Panią/Pana zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna:

niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa dane osobowe będą przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych.


Przechowywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy a także po jej zakończeniu, w celu:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

przez okres odpowiadający okresowi naszej odpowiedzialności za dostarczony towar/realizowaną usługę. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
W celu rozliczalności, tj., udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres w których Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dala udokumentowania spełniania wymagań
prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzystamy w celu realizacji zawartej umowy.

 • Podmioty przetwarzające, które działają wyłącznie na nasze polecenie: dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, kurierzy.
 • Administratorzy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania Pani/Pana danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 

Prawa osób których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • Prawo do cofnięcia zgody
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przekazanie przez Panią/Pana dane osobowe następuje dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że
niepodanie danych w przypadku chęci zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie a w konsekwencji jej
wykonanie.

 

Przekazywanie do Państwa Trzeciego

Informujemy, że Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Formularz kontaktowy w łatwy i bezpieczny sposób umożliwia Państwu kontakt ze sklepem apmProdukt.pl

 

 

FORMULARZ ZAPYTANIA

 

 

Ładowanie...